Repair and maintenance services of cars

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Монтана
   Гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 1, ет. 4, ст. 401
   Монтана
   3400
   Gabon
   Telephone: +359 96305375
   E-mail: montana-rdsp@asp.government.bg
   Fax: +359 96300766
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2266&_pprocou_WAR_asp_delta=10
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  5. Main activity:
   Social protection
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, предоставени за ползване на РДСП — Монтана и на ДСП


   2. Main CPV code:
    50112000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, предоставени на РДСП — Монтана и поделенията на АСП в област Монтана, включващо извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване и извършване на задължителен годишен технически преглед на моторни превозни средства, собственост на Агенция за социално подпомагане или предоставени й за ползване от други ведомства, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Детайлната техническа спецификация на обществената поръчка се съдържа в Приложение № 5, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Техническите характеристики и броят на автомобилите е посочен в Приложение № 6, неразделна част от документацията за възлагане на обществена поръчка.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 15 879.39 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    50112000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. Монтана


   4. Description of the procurement:

    Предметът на поръчката обхваща осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, включващо извършване на пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване и извършване на задължителен годишен технически преглед на моторни превозни средства, собственост на Агенция за социално подпомагане или предоставени й за ползване от други ведомства, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Детайлната техническа спецификация на обществената поръчка се съдържа в Приложение № 5, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Техническите характеристики и броят на автомобилите е посочен в Приложение № 6, неразделна част от документацията за възлагане на обществена поръчка.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Цена на 1 сервизен човекочас вложен труд (часова ставка) / Weighting: 40 %
    Quality criterion - Name: Отстъпка в % (проценти) от доставната цена за вложени резервни части и консумативи / Weighting: 30 %
    Price - Weighting: 30 %
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 15 879.39 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не дефинира изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите не по-малко от 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, заедно с доказателства за изпълнението. За доказване на техническите и професионални способности участниците представят списък на услугите в ЕЕДОП, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението. За целите на тази обществена поръчка под „услуги с идентичен или сходен предмет" следва да се разбират услуги, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства.

    2. Участниците трябва да притежават внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентни документи, издадени на участника — декларира се в ЕЕДОП на съответното систематично място. Сертификатът следва да е с предмет на настоящата поръчка и да е издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството съгласно чл. 64, ал. 5—8 от ЗОП. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

    3. Участниците трябва да представят заверени копия на валидни разрешителни документи, издадени от компетентни органи, предвидени в нормативната уредба, регламентираща дейностите по предмета на поръчката (при необходимост).

    4. Участниците следва да разполагат в гр. Монтана със собствена, наета или използвана на друго правно основание сервизна база с обособени сектори или работни помещения, разполагащи с необходимото техническо оборудване за изпълнение на всички дейности по реализирането на поръчката. Участниците следва да представят чрез попълване в ЕЕДОП, че същите разполагат с минимум един сервизен обект на територията на град Монтана. Участниците следва да отразят точните координати на обекта (обектите) — адрес, телефон, факс и др. — както и вида на съответния обект и правното основание, на което същият се използва.

    5. Участниците следва да осигурят необходимата диагностична апаратура, софтуер и специализирани инструменти и приспособления за автомобилната техника. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности.

    6. Участниците трябва да гарантират осигуряването на пътна помощ на територията на град Монтана, област Монтана и, при необходимост, на територията на страната. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите не по-малко от 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, заедно с доказателства за изпълнението. За доказване на техническите и професионални способности участниците представят списък на услугите в ЕЕДОП, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението. За целите на тази обществена поръчка под „услуги с идентичен или сходен предмет" следва да се разбират услуги, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства.

    2. Участниците трябва да притежават внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентни документи, издадени на участника — декларира се в ЕЕДОП на съответното систематично място. Сертификатът следва да е с предмет на настоящата поръчка и да е издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството съгласно чл. 64, ал. 5—8 от ЗОП. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

    3. Участниците трябва да представят заверени копия на валидни разрешителни документи, издадени от компетентни органи, предвидени в нормативната уредба, регламентираща дейностите по предмета на поръчката (при необходимост).

    4. Участниците следва да разполагат в гр. Монтана със собствена, наета или използвана на друго правно основание сервизна база с обособени сектори или работни помещения, разполагащи с необходимото техническо оборудване за изпълнение на всички дейности по реализирането на поръчката. Участниците следва да представят чрез попълване в ЕЕДОП, че същите разполагат с минимум един сервизен обект на територията на град Монтана. Участниците следва да отразят точните координати на обекта (обектите) — адрес, телефон, факс и др. — както и вида на съответния обект и правното основание, на което същият се използва.

    5. Участниците следва да осигурят необходимата диагностична апаратура, софтуер и специализирани инструменти и приспособления за автомобилната техника. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности.

    6. Участниците трябва да гарантират осигуряването на пътна помощ на територията на град Монтана, област Монтана и, при необходимост, на територията на страната. Участниците следва да посочат в техническото предложение в свободен текст съответствието си с настоящото изискване за технически възможности.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Общите условия за изпълнението предмета на поръчката са детайлно регламентирани в документацията на обществената поръчка и по конкретно в приложение № 5 и в проекта на договор.

    Изпълнителят представя на възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 (три) на сто (3 %) от стойността на договора без ДДС под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора, като документът за гаранцията се представя при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-14
   Local time: 17:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-15
   Local time: 11:00
   Place:

   Гр.Монтана, пл. Жеравица, №1, ет.4, ст.402.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите на участниците не подлежат на отваряне в мястото на получаване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите на участниците не подлежат на отваряне в мястото на получаване.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   Бул. „Витоша” № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Участниците в настоящата процедура могат да обжалват подлежащите на обжалване актове на възложителя по реда на раздел I от глава двадесет и седма от ЗОП в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Участниците в настоящата процедура могат да обжалват подлежащите на обжалване актове на възложителя по реда на раздел I от глава двадесет и седма от ЗОП в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-06